Over ons

Methode

Historische archeologie
is een wetenschap die in ons land steeds meer in de praktijk voorkomt. Door archeologische en historische onderzoeksgegevens aan elkaar te koppelen, ontstaat een completer beeld van de geschiedenis van een locatie, regio of gebeurtenis, hetgeen belangrijk is voor een zo nauwgezet mogelijke reconstructie van de (on)bekende geschiedenis, of voor een beter begrip van een gebeurtenis, het veranderende landschap of het maatschappelijke leven,vooral aangaande de middeleeuwen en de kastelen.

 

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het uitwerken van onuitgewerkte onderzoeksgegevens voortkomend uit historisch onderzoek en archeologisch veldwerk, met name vondstcomplexen, geografische en planologische optekeningen, deze in de juiste context te plaatsen en zo hieraan wetenschappelijk en cultuurhistorisch verantwoorde conclusies te verbinden ter publicatie, advisering en onderwijzing.

 

Doelstellingen

S.H.A. Doelstellingen

  1. het publiceren van historisch archeologische boeken en reeksen op basis van onuitgewerkt historisch archeologisch bronmateriaal uit onderzoeken en vondstcomplexen ter bijdrage aan het algemeen maatschappelijk cultureelhistorisch besef in betreffende gemeente of regio;
  2. het adviseren van archeologische bedrijven en/of overheden aangaande de aanwezigheid van op (bouw) locatie aanwezig waardevol bodemarchief ten behoeve van vervolgonderzoek(en) dan wel monumentale bescherming;
  3. het doen van archeologisch onderzoek volgens artikel 41 van de Monumentenwet 1988;
  4. het actief bijdragen en/of deelnemen aan (jeugd)onderwijs door het verzorgen van lessen, lesmaterialen en excursies, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 
S.H.A. medewerkers